Cztery wymiary przyspieszenia rozwoju cyfrowego.

Zarys długoterminowych celów na 2035 r. pokazuje ważne ustalenia dotyczące budowania cyfrowej gospodarki w kraju. Łącząc udane doświadczenia i istniejące problemy różnych lokalizacji w budownictwie cyfrowym w ostatnich latach, możemy rozważyć ciężką pracę w następujących czterech wymiarach, aby jeszcze bardziej przyspieszyć rozwój cyfrowy.

Ciężka praca aby promować cyfrową industrializację i przyspieszyć cyfrową transformację branży.

W ostatnich latach w niektórych miejscach powstało wiele wiodących firm gospodarki cyfrowej, które wykazały wyjątkowe zalety w dziedzinie Internetu konsumenckiego i Internetu przemysłowego, ale pod względem przełomów w podstawowych technologiach, innowacji i rozwoju najnowocześniejszych technologii oraz modernizacja wysokiej klasy przemysłów produkcyjnych itp. Nadal istnieją pewne niedociągnięcia, które należy uzupełnić. Dlatego konieczne jest dalsze promowanie dogłębnej integracji technologii cyfrowej z realną gospodarką, przyspieszenie promocji industrializacji cyfrowej oraz promowanie cyfrowej transformacji przemysłu. Katalizując narodziny nowych branż, nowych formatów i nowych modeli, konieczne jest wspomaganie tradycyjnych branż w dokończeniu cyfrowej transformacji poprzez optymalizację otoczenia rynkowego i wzmocnienie wytycznych dotyczących polityki. W procesie wzmacniania transformacji i modernizacji tradycyjnych branż pewne wsparcie dla przedsiębiorstw może być zapewnione poprzez budowę wspólnej platformy wsparcia transformacji cyfrowej i odniesienie do modeli rozwoju.

Należy dołożyć starań, aby zbudować cyfrowe życie dla wszystkich ludzi i poprawić cyfrowy poziom usług rządowych. Dostosować się do nowego trendu pełnego zintegrowania technologii cyfrowych z interakcjami społecznymi i życiem codziennym oraz budować cyfrowe życie dla wszystkich. Konieczne jest skoncentrowanie się na inteligentnej opiece zdrowotnej, edukacji i opiece nad osobami starszymi, ale także na promowaniu cyfryzacji różnych scen, takich jak codzienna konsumpcja, transport i podróże, oraz wzmocnienie wirtualnej rzeczywistości, Blockchain i innych kluczowych badań technologicznych i rozwoju produktów. Obecnie technologia cyfrowa jest szeroko stosowana w usługach zarządzania rządem i odegrała ważną rolę w poprawie podejmowania decyzji naukowych i wydajności usług. Jednak wciąż istnieją pewne problemy i braki w cyfrowej konstrukcji usług rządowych. W tym celu należy dalej ulepszać przepisy ustawowe i wykonawcze oraz wzmacniać egzekwowanie prawa i nadzór; istniejące zasoby należy uporządkować w odpowiednim czasie, a platformy o dużym nakładaniu się funkcji należy odpowiednio zintegrować; podstawowe dane między różnymi poziomami powinny być zagregowane oraz należy zachęcać do współpracy międzydepartamentalnej i międzyregionalnej w celu osiągnięcia udostępniania podstawowych danych między różnymi poziomami i departamentami. Krótko mówiąc, poprzez poprawę cyfrowego poziomu usług rządowych musimy stworzyć bezpieczne, wygodne i inteligentne życie dla wszystkich ludzi.

Ciężka praca nad przyspieszeniem budowy cyfrowych wiosek i przyspieszeniem rozwoju inteligentnego rolnictwa, jako ważny element budowy cyfrowej gospodarki i zmniejszania przepaści cyfrowej między obszarami miejskimi i wiejskimi. Cyfryzacja budownictwa wiejskiego jest niewątpliwie niezbędnym uzupełnieniem budowy inteligentnych miast. Najważniejszą rzeczą jest wykorzystanie cyfrowego upodmiotowienia, aby pomóc obszarom wiejskim w rewitalizacji i modernizacji rolnictwa i obszarów wiejskich. Wszystkie miejscowości powinny opierać się na rzeczywistości, stosować odpowiednie nowe technologie, nowe modele i nowe produkty w budownictwie i rozwoju obszarów wiejskich, przyspieszać rozwój inteligentnego rolnictwa, promować cyfrową transformację produkcji rolnej, usług operacyjnych i zarządczych oraz promować cyfrowe wioski w warunki unowocześniania technologicznego i wzmacniania właściwości budownictwa. Z jednej strony, opierając się na unikalnych dyscyplinach i zaletach talentów lokalnych uczelni, dorobek naukowy może być zastosowany w praktyce, wzmocnić nadzór nad jakością i bezpieczeństwem, oraz identyfikowalnością produktów rolnych, a także pomóc rolnikom w rozwiązywaniu problemów w zarządzaniu produkcją. Z drugiej strony technologie takie jak Internet Rzeczy, Big Data, cloud computing, blockchain i sztuczna inteligencja mogą być wykorzystywane do promowania modernizacji wiejskiej struktury przemysłowej i poprawy zarządzania organizacją. Wykonując dobrą robotę w zakresie budowy infrastruktury wiejskiej, powinniśmy poprawić budowę platformy danych łańcucha branży produktów rolnych, pielęgnować szereg charakterystycznych marek, aby przyspieszyć modernizację marki produktów rolnych, zbudować system sprzedaży sieci produktów rolnych, aby przyspieszyć rozwój wiejskiego handlu elektronicznego, promowanie rolnictwa i turystyki wiejskiej, zintegrowany rozwój wiejskiego handlu elektronicznego, tworzący nowy punkt wzrostu dla gospodarki wiejskiej. Jednocześnie konieczne jest przyciągnięcie wybitnych talentów i młodych robotników do ich rodzinnych miast poprzez politykę motywacyjną, a także organizowanie szkoleń zawodowych, które pomogą rolnikom opanować podstawową wiedzę z zakresu sadzenia i innych aspektów, podnieść umiejętności zawodowe, przekształcić system usług industrializacji rolnictwa z pomocą gospodarki cyfrowej, oraz zwiększenie możliwości usługowych w zakresie industrializacji rolnictwa .

Stworzenie dobrej ekologii cyfrowej i stworzenie znormalizowanego i uporządkowanego środowiska programistycznego, wraz z ciągłym rozwojem gospodarki cyfrowej i iteracyjnym ulepszaniem technologii informatycznych, takich jak sztuczna inteligencja i Big Data, to zarówno tradycyjne, jak i wschodzące branże otwierające możliwości szybkiego rozwoju, ale jednocześnie napotykające nowe problemy i wyzwania, takie jak wyciek danych osobowych i spory dotyczące własności intelektualnej itd.

Stawianie wyższych wymagań dotyczących nadzoru rynku, ulepszania systemu i tworzenia odpowiednich polityk i regulacji.

Musimy trzymać się równego nacisku na decentralizację, promować ujednolicenie rozwoju i standaryzowanego zarządzania oraz podejmować wiele działań w celu stworzenia dobrej ekologii cyfrowej, koordynować rozwój i wykorzystanie danych, ochronę prywatności i bezpieczeństwo publiczne, kultywować znormalizowane platformy obrotu danymi i podmioty rynkowe, oraz wzmocnienie zaangażowania interesów narodowych i ochrony tajemnicy biznesowej i prywatności danych osobowych, stworzenie polityki i systemu regulacyjnego zgodnego z rozwojem gospodarki cyfrowej, poprawa standardów zarządzania gospodarczego platformą, wzmocnienie nadzoru ekonomicznego platformy internetowej zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz zwalczanie monopoli i nieuczciwej konkurencji, tworzenie i doskonalenie systemu ochrony kluczowej infrastruktury informatycznej w celu wzmocnienia budowy infrastruktury bezpieczeństwa sieci. Jednocześnie konieczne jest zwiększenie umiejętności cyfrowych i gromadzenie zasobów ludzkich poprzez wzmocnienie rozgłosu w zakresie bezpieczeństwa sieci oraz kształcenia i szkolenia talentów, aby zapewnić wielopoziomowe wsparcie i gwarancję rozwoju cyfrowego.