Nowe zasady dotyczące godzin dostępności nauczycieli: decyzję podejmuje dyrektor szkoły

Nowelizacją ustawy – Karta Nauczyciela oraz kilku innych aktów prawnych, stworzono możliwość zmniejszenia liczby tzw. godzin dostępności dla pewnej grupy nauczycieli. Zasada ta umożliwia dyrektorowi placówki edukacyjnej samodzielne ustalanie rozkładu tych godzin.

Z dniem 1 września 2022 roku, wszyscy nauczyciele są zobligowani do przeprowadzania tzw. godzin dostępności. Są to spotkania – trwające jedną godzinę tygodniowo lub co dwa tygodnie (zależy to od wymiaru etatu nauczyciela) – przeznaczone na konsultacje z uczniami i ich rodzicami. Każdy pedagog, niezależnie od stopnia awansu zawodowego i stażu pracy, pracujący w szkole lub placówce oświatowej prowadzonej przez samorząd, ma obowiązek realizować te godziny:

Jedna godzina tygodniowo dotyczy nauczycieli zatrudnionych na pół etatu lub więcej; natomiast ci, którzy pracują w wymiarze mniejszym niż pół etatu, muszą udostępnić swoją godzinę dostępności co dwa tygodnie.

Ostatnia zmiana ustawodawcza zezwala na skrócenie wymiaru tych godzin dla pewnego segmentu nauczycieli. W praktyce oznacza to, że dyrektor szkoły będzie mógł indywidualnie określić, w jakim wymiarze dany nauczyciel będzie realizował swoje godziny dostępności.

Nowe przepisy dotyczą nauczycieli realizujących zaledwie sześć godzin tygodniowo bezpośredniej pracy z uczniami lub pracujących na ich rzecz. Również nauczycieli prowadzących jedynie zajęcia pozaszkolne – niezależnie od wymiaru zatrudnienia – będą mogli skorzystać z tego uproszczenia. Podobnie zasada ta obejmie także nauczycieli pracujących w szkołach dla dorosłych, szkołach branżowych II stopnia oraz szkołach policealnych.

Nowelizacja ustawy miała na celu przede wszystkim ułatwić pracę tym nauczycielom, którzy są zatrudnieni w kilku placówkach jednocześnie i w każdej z nich realizują tylko niewielki fragment etatu.