Prognozowane świadczenie urlopowe dla nauczycieli w 2024 roku wynosi 2417,14 zł brutto

Rok 2024 przewiduje, że nauczyciele pracujący przez cały rok szkolny w pełnym wymiarze czasu pracy otrzymają świadczenie urlopowe w wysokości 2.417,14 zł brutto. Środki te zostaną wydzielone z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).

Podstawę do kalkulacji odpisu na ZFŚS stanowi suma 6445,71 zł. Owocem tych obliczeń jest kwota 2417,14 zł, która zostanie przekazana nauczycielom jako świadczenie urlopowe. Warto podkreślić, że kwota ta jest brutto i dotyczy pedagogów zatrudnionych przez cały rok szkolny w pełnym wymiarze czasu pracy.

Podstawę prawną dla tej kwestii stanowi Art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. Wśród najważniejszych założeń tego artykułu można znaleźć:

  1. Roczne odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli są ustalane jako produkt planowanej średniej liczby nauczycieli (zatrudnionych zarówno w pełnym jak i niepełnym wymiarze zajęć, przeliczanej na pełny wymiar) w danym roku kalendarzowym. Ta liczba jest następnie korygowana do rzeczywistej średniej liczby zatrudnionych nauczycieli (przeliczanej na pełny wymiar zajęć) na koniec roku i 110% kwoty bazowej obowiązującej na dzień 1 stycznia danego roku.
  2. Nauczyciele otrzymują z odpisu na ZFŚS świadczenie urlopowe do końca sierpnia każdego roku. Jego wysokość jest równa odpisowi podstawowemu ustalonemu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. Mówią o tym przepisy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.