Zmiany w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów: Podniesienie kwoty świadczeń z funduszu alimentacyjnego do 1000 zł od 2025 roku

W świetle nowelizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, rząd planuje zwiększyć kwotę świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Obecnie wynoszą one 500 zł, ale od 1 stycznia 2025 roku mają wzrosnąć do 1000 zł. Część społeczeństwa wyczekuje takiego kroku, jednak musi uzbroić się w cierpliwość i poczekać jeszcze kilka lat na jego realizację. Projekt nowelizacji został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRPiPS), które proponuje podwyższenie maksymalnej wysokości świadczeń o dodatkowe 500 zł. Wcześniejszy limit nie był zmieniany od 2008 roku.

Rada Ministrów ma omówić ten projekt w trzecim kwartale 2024 roku. Nadal jeszcze nie wiadomo, czy zostanie wprowadzona zmiana kryterium dochodowego, które obecnie wynosi 1209 zł netto na osobę w rodzinie.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego są przyznawane na podstawie ustawy z 7 września 2007 roku. Mają prawo do nich obywatele polscy, jak i cudzoziemcy, którzy przebywają na terytorium Polski z różnymi zezwoleniami na pobyt. Beneficjenci muszą jednak mieszkać na terytorium Polski przez cały okres, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Obecnie świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, ale nie więcej niż 500 zł miesięcznie. Przyznanie prawa do świadczeń jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego, które oznacza, że dochód rodziny na osobę nie może przekraczać kwoty 1209 zł netto miesięcznie.

Prawo do świadczeń jest ustalane na okres świadczeniowy, tj. od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Mają do nich prawo osoby uprawnione do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja alimentów była bezskuteczna. Bezskuteczność egzekucji oznacza m.in. niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi przebywającemu poza granicami Polski.

Świadczenia przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia albo do 25 roku życia, jeżeli jest w trakcie edukacji. Osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności mają do nich prawo bezterminowo. W przypadku zmiany wysokości zasądzonych alimentów, zmiana w wysokości świadczeń następuje po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego.

Osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy może złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczeń u właściwego organu. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, np. ośrodku pomocy społecznej. Formularze wniosków udostępnia organ wypłacający świadczenia, a także można je znaleźć na stronie internetowej MRPiPS.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń na nowy okres są przyjmowane od 1 sierpnia danego roku, natomiast wnioski składane drogą elektroniczną – od 1 lipca danego roku.