Transparencja w sektorze publicznym: Dlaczego wynagrodzenia pracowników samorządowych są informacją publiczną?

Informacja dotycząca wynagrodzeń osób pełniących funkcje publiczne w jednostkach samorządu terytorialnego stanowi ważny element transparentności w działaniu tych instytucji. Ma to szczególne znaczenie dla utrzymania dyscypliny finansów publicznych i zapobiegania nadużyć, takich jak na przykład nieuprawnione, stałe przyznawanie dodatków do wynagrodzenia, które z założenia powinny mieć charakter okresowy.

Regulacje dotyczące wynagradzania pracowników samorządowych zostały zdefiniowane w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku dotyczącej pracowników samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530). Zgodnie z postanowieniami tej ustawy, wysokość zarobków pracownika samorządowego jest kształtowana na podstawie stanowiska, które zajmuje oraz posiadanych przez niego kwalifikacji zawodowych.

Niemałą rolę odgrywa jednak również fakt, że wydatki na wynagrodzenia pracowników samorządowych są częścią wykorzystania majątku publicznego przez podmioty sektora finansów publicznych, co jest regulowane art. 9 ustawy o finansach publicznych. Z tego powodu informacje dotyczące wynagrodzeń pracowników pełniących funkcje publiczne są traktowane jako informacje publiczne i podlegają ujawnieniu, w tym z podaniem imion, nazwisk oraz kwot przyznanych nagród.

Warto jednak zauważyć, że ochronie prawnej podlegają dane pracowników samorządowych, którzy nie pełnią funkcji publicznych. Informacja o ich wynagrodzeniach zostanie udostępniona tylko wtedy, gdy sami zdecydują się zrezygnować z prawa do prywatności i wyrazić zgodę na publikację swoich danych. Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 18 marca 2020 roku (sygnatura akt II SAB/Gd 106/19), informacje o zarobkach pracowników pełniących funkcje publiczne powinny być udostępniane bez ograniczeń, niezależnie od formy prawnej zatrudnienia danej osoby.