Warunki, które muszą zostać spełnione, aby ubiegać się o emeryturę rolniczą z KRUS-u

Posiadanie gospodarstwa rolnego i bycie ubezpieczonym w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) to podstawowe wymagania dla osób chcących starać się o emeryturę rolniczą. Przyjrzyjmy się dokładniej kryteriom, które są niezbędne do spełnienia w celu złożenia wniosku o świadczenie emerytalne dla rolników i ich domowników.

Pierwszy z tych warunków to osiągnięcie odpowiedniego wieku. W przypadku kobiet muszą one ukończyć 60 lat, natomiast mężczyźni muszą mieć co najmniej 65 lat. Drugi warunek dotyczy ubezpieczenia, które musi obejmować okres co najmniej 25 lat w ramach ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

Kolejnymi kryteriami są specyficzne przepisy dotyczące rolników, którzy do końca roku 2017 osiągnęli wiek 55 lat (dla kobiet) lub 60 lat (dla mężczyzn), byli przez co najmniej 30 lat objęci ubezpieczeniem emerytalno-rentowym i zaprzestali prowadzenia działalności rolnej.

Okres ubezpieczenia emerytalno-rentowego dla osób ubezpieczonych w KRUS-ie to czas, który zaczął biec od 1 stycznia 1991 roku. W przypadku osób urodzonych po tej dacie do okresu ubezpieczenia zalicza się czas podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983-1990 oraz czas prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w nim po ukończeniu 16 roku życia – przed 1 stycznia 1983 roku.

Dodatkowo, dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 roku przy ustalaniu prawa do emerytury rolniczej z KRUS-u uwzględnia się również okresy innego ubezpieczenia, które decydują o prawie do emerytury zgodnie z przepisami emerytalnymi.