Wyjawienie majątku polityków w Polsce – najnowsze oświadczenia majątkowe posłów nowej kadencji parlamentarnej

Na oficjalnej witrynie internetowej polskiego Sejmu zamieszczono najaktualniejsze oświadczenia majątkowe przedstawicieli X kadencji. Zgodnie z przepisami ustawy regulującej wykonywanie mandatu poselskiego i senatorskiego, parlamentarzyści są zobowiązani do zgłaszania swojego stanu majątkowego, między innymi na początku swojej kadencji.

Wymagania dotyczące składania oświadczeń majątkowych wynikają bezpośrednio z ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Zgodnie z nią, osoby pełniące funkcje publiczne muszą zgłaszać zarówno swój osobisty stan majątkowy, jak i majątek będący częścią małżeńskiej wspólności majątkowej.

Oświadczenie takie zawiera szereg informacji, między innymi dotyczących posiadanego kapitału, nieruchomości, udziału w spółkach cywilnych lub spółkach handlowych oraz inwestycji w postaci udziałów lub akcji. W dokumencie tym znajdują się również szczegóły odnoszące się do prowadzonej działalności gospodarczej oraz informacje o zajmowanych stanowiskach w spółkach handlowych.

Oświadczenie majątkowe obejmuje także informacje o dochodach zarobkowych, niezależnie od ich źródła czy formy zatrudnienia, jak również szczegóły dotyczące mienia ruchomego o wartości przekraczającej 10 tys. zł. Dodatkowo uwzględnia zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 tys. zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki.

Zgodnie z ustawą, oświadczenie majątkowe musi być skierowane do Marszałka Sejmu lub Marszałka Senatu najpóźniej w dniu złożenia ślubowania, a następnie do 30 kwietnia każdego roku, oparte na stanie majątkowym na dzień 31 grudnia poprzedniego roku. Jest to obowiązek także w przypadku ogłoszenia nowych wyborów do Sejmu i Senatu, gdzie termin składania oświadczenia wynosi miesiąc od dnia zarządzenia wyborów.